Milí zákazníci V období Vianočných sviatkov a nového roka bude naša firma TERCOPLAST, s.r.o. zatvorená od stredy 20. 12. 2023 do piatka 5. 1. 2024. Expedícia objednávok a možnosť osobného odberu bude prebiehať do 19. 12. 2023 vrátane. V novom roku opäť spustíme expedíciu objednávok a možnosť osobného odberu od 8. 1. 2024.

- Informácie o spracovaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností v súvislosti s ochranou verejného zdravia – COVID 19


Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností

v súvislosti s ochranou verejného zdravia – COVID 19

 

V súlade s Nariadením[1]  a Zákonom[2] o ochrane osobných údajov  prevádzkovateľ spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., s.r.o., so sídlom: Zátišie 1,  831 03 Bratislava, IČO:  35 749 296, (ďalej aj „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila počnúc dňom 12. marca 2020 od 06:00 hod mimoriadnu situáciu, podľa zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Podľa § 16 cit. zákona sú právnické osoby (Spoločnosť) povinné okrem iného pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (II. časť Zákona).

V súlade so zákonom č. 103/2015 Z. z. úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú podľa § 52 právnické osoby okrem iného povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. h), podľa ktorého je právnická osoba povinná zakázať alebo obmedziť výkon povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia.  Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením.

Na zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti na základe plnenia zákonnej povinnosti v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov). Na tento účel môže spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov, v súlade s čl. 9 ods. 2 psím. g) Nariadenia v spojení s § 16 ods. 2 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov.

Na tento účel môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje týkajúce sa cestovateľskej anamnézy, informácií o kontaktoch s osobami, ktoré majú potvrdené ochorenie COVID – 19 a/alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, informácie týkajúce sa zdravia, zdravotného stavu, prípadne kontrolovať telesnú teplotu dotknutej osoby.

 

ZÁSADY OCHRANY KLIENTOV ZARIADENIA

V súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa všetky fyzické osoby, vstupujúce do objektu prevádzkovateľa sú povinný si nasadiť rúšok na tvar a použiť jednorazove rukavice. V prípade informácii môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle:  +421 2 444 543 61

 

Poskytovanie osobných údajov a lehota uchovávania

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je povinnosťou dotknutej osoby, avšak v prípade ich neposkytnutia nemusia byť dotknutej osobe poskytnuté služby, nebude jej umožnený vstup do priestoru Spoločnosti alebo jej môžu byť nariadené iné zákonné podmienky v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu 1 mesiaca a môžu byť poskytnuté príslušným orgánom štátu, napríklad Ministerstvu vnútra SR, Úradu verejného zdravia SR, príslušnému zdravotníckemu personálu a pod.

 

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Právo na vymazanie

Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.   

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť elektronicky na adrese pksystems.zh@gmail.com alebo na kontaktné údaje uvedené v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Comgate    karty spolu Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., Zátešie 1, Bratislava 83103