• Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 1. Kedy nie je možné uplatniť právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy


  V zmysle ustanovenia § 7 ods. (6) písm. c. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov nemôžete okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás ako jediného spotrebiteľa.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy


  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa :

  a) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

  b) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

  c) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

  d) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

  Máte právo odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese TERCOPLAST, s.r.o., Zátišie 1, 831 03 Bratislava, Fax +421 2 44 45 43 85, tel. +421 2 44 45 43 61, +421 903 906 385,+ 421 905 204821 , e-mail lexan@lexan.sk.

  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.lexan.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


  Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Vám všetky platby, ktoré od Vás prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

  Pri odstúpení od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Vám platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, nepoužitý a v pôvodnom obale, na platniach musia byť pôvodné neporušené ochranné fólie. Tovar Vami vrátený formou dobierky nie je predávajúci povinný prevziať a v takomto prípade nebude tovar považovaný za vrátený až do doručenia inou formou.

  V prípade ak tovar Vami vrátený bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči Vám nárok na náhradu tým vzniknutej škody. Nárok na úhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

Comgate    karty spolu Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., Zátešie 1, Bratislava 83103