0 ks - 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky

TERCOPLAST s.r.o., Zátišie 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35749296
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lexan.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky „E-Shop TERCOPLAST, s.r.o.“ (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti TERCOPLAST, s.r.o., so sídlom Zátišie 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35749296, IČ DPH SK2020230399, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 119432/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na predaj na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.lexan.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestenej na adrese www.lexan.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky presnejšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a to v znení platnom a účinnom v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenou alebo doplnením obchodných podmienok sa nemení obsah kúpnych zmlúv, uzatvorených do okamihu účinnosti zmeny alebo doplnenia obchodných podmienok.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci robiť objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci robiť objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti informáciami nevyhnutnými k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedome, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s podmienkami použitia objednávaného tovaru, vrátane skladovania, manipulácie, spracovania, montáže a údržby. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s potrebnými informáciami oboznámil. Informácie sú k dispozícii na stránke www.lexan.sk a www.tercoplast.sk.

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať“. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sú predávajúcim považované za správne, za ich správnosť zodpovedá kupujúci. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí bežnou elektronickou poštou (t.j. bez zaručeného elektronického podpisu), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad bežnou elektronickou poštou, písomne, alebo telefonicky).

3.7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ kupujúci je spotrebiteľom.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefóne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Zátišie 1, 83103 Bratislava

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK9402000000001558639457, BIC: SUBASKBX, vedený vo VÚB (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej pod „kúpnou cenou“ kúpna cena vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci v súvislosti s platbami robenými na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo na vyžiadanie aj poštou.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. (6) písm. c. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (Ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov“) nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

5.3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

5.4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potrebné informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa bodu 5.3, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2.

5.5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.6. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je sprístupnený na webovom sídle dodávateľa v takomto prípade je predávajúci povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvalom nosiči.

5.7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

5.8. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.9. Pri odstúpení od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 5.8. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, nepoužitý a v pôvodnom obale, na platniach musia byť pôvodné neporušené ochranné fólie. Tovar vrátený kupujúcim formou dobierky nie je predávajúci povinný prevziať a v takomto prípade nebude tovar považovaný za vrátený až do doručenia inou formou.

5.10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu tým vzniknutej škody. Nárok na úhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.11. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva v súvislosti s takým darčekom účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené v objednávke kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náklady na balné a poštovné na spätné zaslanie zásielky a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako to bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol v čase doručenia tovaru neporušený. Neskoršie reklamácie na mechanické poškodenie nebudú uznané.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný tiež skontrolovať úplnosť a správnosť dodávky podľa dodacieho listu a prípadné nezrovnalosti neodkladne oznámiť predávajúcemu.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravovať zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 422 a nasl. Obchodného zákonníka) a Reklamačným poriadkom vydaným predávajúcim.

7.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo s akciovou spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a tiež súhlasí zo zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne (a to osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb; podľa voľby odosielateľa) alebo elektronickou poštou. Kupujúcemu sa elektronická pošta doručuje na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte a v prípade, že takýto účet nemá (resp. nemal v čase objednávky) na adresu uvedenú v objednávke pri objednávaní tovaru.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho vnútorných predpisov.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia bude platiť ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretej strane.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie TERCOPLAST, s.r.o., Zátišie 1, 831 03 Bratislava, adresa elektronické pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , telefón: +420 2 44454361.

11.6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18. 07. 2014.

V Bratislave 01. 07. 2017